UN1EK

STICHTING UN1EK

Op 1 augustus 2014 zijn Stichting Meervoud en Stichting Kinderopvang Vlaardingen bestuurlijk gefuseerd. Vanaf 1 oktober treedt de nieuwe organisatie naar buiten onder de nieuwe naam ‘Stichting UN1EK’.

Strategie en onderwijsvisie
De strategie van zowel Stichting Meervoud als Stichting Kinderopvang Vlaardingen (SKV) is er sinds enkele jaren op gericht om basisscholen, peuterspeelzalen en kindercentra samen te voegen in integrale kind centra. In de onderwijsvisie van de gemeente Vlaardingen, Maassluis en Schiedam is de ambitie omschreven dat onderwijs en kinderopvang in de komende jaren worden samengevoegd in integrale kind centra, met als doel het creëren van optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Om deze doorgaande ontwikkelings- en leerlijn te kunnen realiseren vanuit integrale kind centra, nemen de onderwijsbesturen en kinderopvangorganisaties in de regio in de komende jaren flinke stappen in bestuurlijke samenwerking. Stichting Meervoud en SKV hebben als eerste de stap gezet om ook bestuurlijk te fuseren.

Ontwikkelen, opvang, opvoeden, onderwijs, ontspannen
Een integraal kind centrum (IKC) biedt basisonderwijs en kinderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Er is één pedagogisch klimaat en een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn vanuit de hele dagopvang en peuterspeelzaal naar de basisschool. Er is verbinding tussen voorschools spelen en leren voor kinderen van 0 tot 4 jaar en binnen- en buitenschools leren en ontspannen voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Ieder IKC heeft een eigen profiel. Zo kan naast onderwijs en kinderopvang bijvoorbeeld kunst, sport, muziek, natuur of taal centraal staan in het activiteitenaanbod. Ouders kunnen voor hun kind naar keuze gebruik maken van het aanbod. Een IKC is 52 weken per jaar geopend van 07.30 tot 18.30 uur.

Gevolgen voor ouders en kinderen
De fusie tussen Stichting Meervoud en Stichting Kinderopvang Vlaardingen heeft voor ouders en kinderen geen directe gevolgen. Alle scholen worden in de komende jaren samengevoegd met een kindercentrum en/of peuterspeelzaal tot een integraal kind centrum. Daarvan zullen ouders de voordelen voor henzelf en voor hun kind(eren) snel ontdekken!

Stichting UN1EK heeft 4 integrale kind centra, 14 scholen voor christelijk primair onderwijs, 17 peuterspeelzalen en 17 kindercentra voor kinderopvang in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis. De komende jaren worden alle basisscholen, kindercentra en peuterspeelzalen samengevoegd in integrale kind centra

Na aftreden van een aantal leden is er een gezamenlijke Raad van Toezicht geformeerd uit de beide raden. Deze raad houdt toezicht op de koepelstichting en bestaat uit zeven leden: mw. Bouvy-Koene is voorzitter.

Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag van Un1ek

Voorzitter College van Bestuur: Eric Boerhout
Lid College van Bestuur: Claudia Doesburg

Het kantoor van Stichting UN1EK is gevestigd aan de
Emmastraat 45,                         Postbus 3014,
3134 CG Vlaardingen              3130 CA Vlaardingen

Telefoon: 010-435 56 11
E-mail: info@UN1EK.nl
Site:     www.UN1EK.nl

Share Button