Passend Onderwijs

Passend onderwijs

Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs. Ook de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Volgens de Wet moeten zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Zo hebben kinderen de beste kansen op een vervolgopleiding en meedoen in de samenleving. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen net als nu, naar het speciaal onderwijs. Dat blijft, maar wat verandert er?

Scholen hebben vanaf 1 augustus 2014 een “zorgplicht”. Dat betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moet bieden. Dat gebeurt op de school waar het kind wordt aangemeld, eventueel met extra ondersteuning, of op een andere basisschool, of een school voor speciaal onderwijs. Dat gebeurt natuurlijk in nauw overleg met de ouders. Scholen in de regio werken heel goed samen. Ouders hoeven geen ingewikkelde indicatieprocedures meer te doorlopen en “rugzakjes” zijn er straks niet meer. De extra ondersteuning die kinderen nodig hebben, wordt rechtstreeks door de samenwerkende scholen georganiseerd en betaald.
Elke school heeft een “ondersteuningsprofiel”, waarin de mogelijkheden staan beschreven.

Voor onze school betekent dat in het kort:

  • Wij werken volgens de methode sociaal emotionele ontwikkeling: “GoedVoorMekaar”.
    De school ontwikkelt zich tot een democratische gemeenschap, waarin alle leden een stem hebben, zich gehoord en gezien voelen, zich positief gedragen tegenover elkaar, zelfstandig zijn en zich verantwoordelijk voelen voor het geheel. Hierdoor ontstaat een beter leer- en werkklimaat.
  • Wij volgen de kinderen in hun ontwikkeling door handelingsgericht te werken.
  • Wij bieden ons onderwijs met de vakken rekenen, lezen en taal op drie niveaus aan, waarbij wij werken met groepsplannen.
  • Wij begeleiden excellente leerlingen middels verdiepende lessen en aangepaste opdrachten.
  • Wij kunnen, als dat wenselijk en noodzakelijk is, leerlingen een aangepast leertraject aanbieden d.m.v. een ontwikkelingsperspectief.

Het volledige ondersteuningsprofiel is in te zien op school.

Share Button