Voor en door ouders

Betrokkenheid van ouders

Naast de leerkrachten spelen ouders een heel belangrijke rol in het onderwijs aan de leerlingen. Voor het opvoeden van het kind zijn ouders verantwoordelijk. Door goed contact tussen leerkrachten en ouders kan het onderwijs het best tot zijn recht komen. Door het uitwisselen van informatie kunnen ouders een zinvolle bijdrage leveren aan het onderwijs, ook bij veel activiteiten is de hulp van ouders onmisbaar. Hierdoor raakt u op de hoogte van de dagelijkse gang van zaken op school, dat maakt het praten met uw kind over school gemakkelijker.

Activiteiten waar we uw hulp bij kunnen gebruiken zijn onder andere:

  • Begeleiding bij excursies en uitstapjes. Activiteiten in het kader van natuureducatie,  boekpromotie of kunst en cultuur, kunnen niet altijd binnen of bij de school plaatsvinden. De kinderen gaan dan lopend, met de fiets of met de bus naar hun bestemming.
  • Lezen: In een aantal groepen helpen ouders met lezen.
  • Klussen: Bij voorkomende gelegenheden, na overleg, helpen ouders bij allerlei werkzaam­heden.


Medezeggenschapsraad
Aan elke school is een Medezeggenschapsraad verbonden. De MR bestaat uit een even aantal personen waarbij er evenveel ouders als personeelsleden in de MR zitten. De MR van CBS Het Anker bestaat uit 6 leden, die de teamleden en de ouders vertegenwoordigen (3 teamleden en 3 ouders).

Teamgeleding:
Mevr. C.K. van ’t Veer- de Bruijn (voorzitter)
Mevr. I. Zandbergen- Goudzwaard
Mevr. J. Verschoor

Oudergeleding:
Dhr. E. Reints
Mevr. C.Onderdelinden- Remeeus
Dhr. J. de Krom

De schooldirecteur is adviseur en voert namens het College van Bestuur overleg met de MR.
De MR wil openheid en onderling overleg bevorderen en waken tegen discriminatie. De MR is verantwoordelijk voor de besteding van het geld in het schoolfonds.
Daarnaast noemt de wet meer dan 25 aangelegenheden waar instemming dan wel advies van de MR vereist is.
Voor een aantal schooloverstijgende aangelegenheden binnen de Stichting Un1ek is ook advies dan wel instemming van de MR-en van de verschillende scholen vereist. Om de besluitvorming en advisering op dat vlak efficiënter te laten verlopen is een Gemeenschappelijke MR opgericht. Daarnaast geeft deze GMR gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur.

Alle notulen van de MR vergaderingen zijn hier te downloaden.

Activiteitencommissie
Op onze school is een activiteitencommissie. Deze commissie bestaat uit ouders en teamleden, die zich bezig houden met het organiseren en mede uitvoeren van allerlei activiteiten, zoals het Sinterklaas- en Kerstfeest, zomerfeest e.d. De commissie is, bij voorkeur, een vertegenwoordiging van de gehele school. Er wordt dan ook gestreefd naar 1 ouder per groep.

Sportcommissie
Sinds januari 1998 is er een actieve sportcommissie, bestaande uit ouders en teamleden. Zij zorgen ervoor, dat kinderen van groep 3 t/m 8 namens school deel kunnen nemen aan verschillende sportactiviteiten, zoals korfbal, voetbal en/of schaken. De sportactiviteiten worden georganiseerd door het Bureau Sportstimulering van de Gemeente Vlaardingen.

Luizenbrigade
Een aantal malen per jaar (de woensdag na een vakantie) worden alle kinderen op school gecontroleerd door een aantal moeders. Zorg op die dag voor een “los” kapsel bij uw kind.

Share Button