Ouderportaal

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Aan elke school is een Medezeggenschapsraad verbonden. De MR bestaat uit een even aantal personen waarbij er evenveel ouders als personeelsleden in de MR zitten. De MR van CBS Het Anker bestaat uit 5 leden, die de teamleden en de ouders vertegenwoordigen (3 teamleden en 2 ouders).

Teamgeleding:
Mevr. Ilse Zandbergen- Goudzwaard (voorzitter)
Mevr. Debby van den Heuvel
Mevr J. van der Smissen

Oudergeleding:
Mevr. Sanae Asraoui
Mevr. Benthe Bakker

De schooldirecteur is adviseur en voert namens het College van Bestuur overleg met de MR. De MR wil openheid en onderling overleg bevorderen en waken tegen discriminatie. De MR is verantwoordelijk voor de besteding van het geld in het schoolfonds.
Daarnaast noemt de wet meer dan 25 aangelegenheden waar instemming dan wel advies van de MR vereist is.
Voor een aantal school overstijgende aangelegenheden binnen de Stichting Un1ek is ook advies dan wel instemming van de MR-en van de verschillende scholen vereist. Om de besluitvorming en advisering op dat vlak efficiënter te laten verlopen is een Gemeenschappelijke MR opgericht. Daarnaast geeft deze GMR gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur.

Alle notulen van de MR vergaderingen zijn hier te downloaden.

Wie zijn wij?
Ilse Zandbergen


Debby van den Heuvel
-

Jessica van der Smissen
-

Benthe Bakker
Ik ben moeder van een dochter, Evi, op Het Anker. De reden dat ik mij verkiesbaar heb gesteld voor de MR is dat er op school, en sowieso in onderwijsland, continu veranderingen plaatsvinden. En hoe zorgen we er dan met elkaar voor dat we een veilige basis bieden waarin kinderen worden uitgedaagd te leren, respectvol met elkaar om te gaan en zichzelf te zijn? Want dat is waar het mijn inzien om draait. Vanuit mijn huidige functie, HR Adviseur bij een MBO college, denk ik dat ik hieraan een positieve bijdrage kan leveren.

Sanae Asraoui
-