Ouderportaal

Ouderbetrokkenheid 3.0

Ouderbetrokkenheid 3.0

CBS Het Anker is sinds 2017 aan de slag met het onderwerp “ouderbetrokkenheid 3.0”. Bij ouderbetrokkenheid 3.0 gaat het erom dat ouders en leraren voortdurend samenwerken om het leren en een gezonde ontwikkeling van kinderen te ondersteunen, zowel thuis als op school. Zij zoeken gezamenlijk naar nieuwe inzichten die bijdragen aan de ontwikkeling en aan de ontplooiing van het kind. Ouderbetrokkenheid 3.0 gaat daarmee een stap verder dan eenzijdige informatieverstrekking/ communicatie door de school (“ouderbetrokkenheid 1.0”) en ouderparticipatie (“ouderbetrokkenheid 2.0”). Het kenmerkende van ouderbetrokkenheid 3.0 is dat de relatie tussen ouders en school – uiteraard ieder vanuit zijn eigen rol – gelijkwaardig is en twee kanten op werkt. Ouders en school hebben elkaar nodig en versterken elkaar. Met als doel een optimale  ontwikkeling van het kind.

Tien criteria

Op 29 mei 2017 vond een gezamenlijke studiedag plaats van het team van Het Anker en belangstellende ouders over dit onderwerp. Op deze dag is nader gesproken over wat het onderwerp inhoudt en zijn (eerste) beelden uitgewisseld wat gezamenlijk leren, ontwikkelen en opvoeden van kinderen door school en ouders inhoudt. Dit gebeurde met behulp van 10 criteria die kenmerkend zijn voor ouderbetrokkenheid 3.0. Deze criteria zijn:

  1. De school heeft samen met ouders een heldere visie op samenwerking geformuleerd.
  2. De school laat zien dat leraren, leerlingen en ouders actief betrokken worden bij het schoolbeleid.
  3. Op school is aan alles te merken dat leraren, leerlingen en ouders welkom zijn.
  4. Ouders en leraren werken voortdurend samen om het leren en een gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school.
  5. Gesprekken tussen leraren, leerlingen en ouders worden vanuit gelijkwaardigheid gevoerd.
  6. Leraren, leerlingen en ouders voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en zijn daarop aanspreekbaar.
  7. Het leerlingendossier is toegankelijk voor leraren en ouders. Ouders worden uitgenodigd informatie toe te voegen.
  8. De school laat zien open te staan voor verbetersuggesties en gaat op een transparante manier om met klachten.
  9. Ouders zijn aanwezig bij de startgesprekken en op de andere samen afgesproken contactmomenten.
  10. Wetten en schoolregels worden door de school actief en helder duidelijk gemaakt en door iedereen nageleefd.

Ambitie

CBS Het Anker heeft de ambitie om binnen twee tot drie jaar een Ouderbetrokkenheid 3.0 school te worden. Deze ambitie werd op 29 mei 2017 breed onderschreven door zowel team als aanwezige ouders. Praktisch betekent dit dat er de komende jaren gezamenlijk gewerkt zal gaan worden aan de tien criteria en mogelijk ook andere thema’s die hiermee samenhangen. Wanneer de school voldoet aan alle criteria van ouderbetrokkenheid 3.0 wordt een keuring aangevraagd bij een extern bureau. Hierna zal de school worden gecertificeerd als Ouderbetrokkenheid 3.0 school.

Eerste stappen

Om snel een eerste stap te zetten is het schoolseizoen 2017- 2018 begonnen met gezamenlijke startgesprekken (criterium 9). Ook bij de start van het schooljaar 2018- 2019 zijn gezamenlijke startgesprekken gevoerd waarbij voor de organisatie hiervan de feedback van vorig schooljaar is gebruikt.

Verder is een regiegroep van ouders en leerkrachten ingesteld om het beleid m.b.t. ouderbetrokkenheid 3.0 verder te gaan ontwikkelen. De regiegroep is in oktober 2017 gestart.

Regiegroep

De regiegroep werkt op dit moment aan een stappenplan “wat wanneer wordt opgepakt met welk beoogd resultaat”. De bijeenkomsten stonden in het begin vooral in het teken van het bespreken van de tien criteria. Daarbij is ook het onderwerp communicatie als elfde criterium toegevoegd. De regiegroep wil nadrukkelijk de dialoog met alle leerkrachten en ouders aangaan. We doen dit samen, ouderbetrokkenheid 3.0 is van iedereen en voor iedereen die betrokken is bij onze school.

Het stappenplan is nog in ontwikkeling, maar zeker is wel dat criterium 2 (actieve betrokkenheid), 3 (welkom) en 4 (samenwerking) aangevuld met communicatie, speerpunten zijn voor de komende periode. Dit vertaalt zich in een breed opgezette informatieavond 3.0 die zal plaatsvinden op woensdag 3 oktober 2018. De avond bestaat uit een informatiemarkt over thema’s die spelen op school en workshops die hieraan gekoppeld zijn.

Verschil met medezeggenschap

De medezeggenschapsraad van school richt zich op beleidszaken op onderwijsgebied. De regiegroep van ouderbetrokkenheid 3.0 houdt zich bezig met een goede samenwerking en relatie tussen school-ouder-kind.

Hoe zijn wij bereikbaar?

Wanneer u vragen heeft, kunt u ons bereiken via dit emailadres: ouder@cbs-het-anker.nl

Alle notulen van de vergaderingen ouderbetrokkenheid 3.0 zijn hier te downloaden.